Poznejte Sonberk

Legální dokumenty

Všeobecné podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti

SONBERK, a.s.

IČO: 60714697

se sídlem Sonberk 393/1, 691 27 Popice

vedené u Krajského soudu v Brně, vložka B oddíl 4138

Kontakt:

telefon: +420 777 630 434

+420 730 594 570

email: sonberk@sonberk.cz

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti SONBERK, a.s., IČO: 60714697, se sídlem Sonberk 393/1, 691 27 Popice (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.sonberk.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2 Kupujícím je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Kupní smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Kupující tímto prohlašuje, že je plně svéprávný a že je zejména s ohledem na svůj věk oprávněn předmětné zboží objednat a uzavřít Kupní smlouvu.

1.4 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Prodávajícího umístěných na adrese www.sonberk.cz a další související právní vztahy.

1.5 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2 SHRNUTÍ OBSAHU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a toto zboží převzít.

2.2 Pro vznik Kupní smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal objednávku a aby tuto objednávku Prodávající přijal.

2.3 Informace o kupní ceně a způsobech její úhrady se nacházejí v článku 4. Informace o možnosti odstoupení od Kupní smlouvy jsou v článku 5. Dodací podmínky naleznete v článku 6. Práva z vadného plnění (reklamace) jsou obsažena v článku 7.

3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících daní a poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno do České republiky a na Slovensko.

3.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

(b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,

(c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

(d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, „Odeslat“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.6 Spolu s potvrzením Objednávky zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž aktuální znění Kupní smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF.

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Objednávky Prodávajícímu.

3.9 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek), resp. že je oprávněn z těchto důvodů od Kupní smlouvy odstoupit.

4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:

(a) bezhotovostně platební kartou;

(b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay;

(c) dobírkou při převzetí produktu od dopravce.

4.2 Je-li tak ujednáno, je Kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3 Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky, ještě před odesláním zboží Kupujícímu, požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé kupní ceny Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad-fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.7 Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše kupní ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Kupní smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Kupní smlouva se zjevně chybnou kupní cenou, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Kupní smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Prodávajícího. Nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu.

4.8 V případě, že Prodávající je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), Prodávající vystaví Zákazníkovi elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle Zákona o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Zákazník výslovně souhlasí. V tomto případě Prodávající plní informační povinnost:„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Platební metoda GoPay je poskytována obchodní společností GoPay s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01, Planá, IČO 26046768. Obchodní podmínky GoPay jsou dostupné ZDE. Informace o zpracování osobních údajů obchodní společností GoPay s.r.o. jsou dostupné ZDE.

5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 OZ, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno.

5.2 Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.

5.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze, mimo jiné, odstoupit od smlouvy:

(a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

(b) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

(c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.5 Odstoupení musí obsahovat identifikaci Kupujícího (kontaktní adresu, telefon a Elektronickou adresu Kupujícího). Pro urychlení procesu Prodávající doporučuje, aby Kupující spolu s vráceným zbožím předložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od Kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží.

5.6 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Ustanovení čl. 5.7 Obchodních podmínek tím není dotčeno.

5.7 Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.9 Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

5.10 Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.11 Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

5.12 Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy v následujících případech:

(a) technickou chybou byla na Webovém rozhraní obchodu uvedena zcela zjevně chybná kupní cena;

(b) zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

(c) Kupující není oprávněn k uzavření Kupní smlouvy;

(d) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

6 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Kupující kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem.

6.3 Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla expeduje do 3 (tří) dnů od připsání platby na účet Prodávajícího.

6.4 Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Prodávající Kupujícího informovat.

6.5 Dodáním zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím nepředstavuje nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

6.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

6.7 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.8 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či jiným obdobným způsobem Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.10 Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek smí být alkoholické nápoje prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věku 18 let.

7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 OZ).

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

(a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

(c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající.

7.4 Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu s Kupní smlouvou, těmito Obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího týkající se zboží.

7.5 Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu Prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem e-mailem či jinak písemně. Reklamované zboží Kupující zašle Prodávajícímu, přičemž Prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace (volby práva z vadného plnění).

7.7 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Prodávajícímu Kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.8 Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat:

(a) opravy, nebo

(b) doplnění toho, co chybí, anebo

(c) přiměřené slevy z kupní ceny.

7.9 Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující

(a) odstoupit od Kupní smlouvy, anebo

(b) se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

7.10 Nemá-li podle Kupní smlouvy zboží náležité vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

7.11 Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani se domáhat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel (např. proto, že zboží již spotřeboval).

7.12 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

7.13 Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7.14 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

7.15 Nad rámec zákonné záruční doby Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

8 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

8.1 Obsah webových stránek umístěných na Webovém rozhraní obchodu (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webovém rozhraní obchodu.

8.2 Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webového rozhraní obchodu Kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

8.4 Pokud se Kupující při užívání Webového rozhraní obchodu dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové rozhraní obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

8.5 Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webovém rozhraní obchodu může dojít k opuštění Webového rozhraní obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9 DORUČOVÁNÍ

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na Elektronickou adresu Kupujícího.

9.2 Zpráva je doručena:

(a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

(b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

(c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

(d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10 KONTROLA PRODÁVAJÍCÍHO, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI

10.1 K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

10.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

10.3 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích z Kupní smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

10.4 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

10.5 Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

10.6 Pro podání stížnosti týkající se Kupní smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Kupní smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména OZ, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

11.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z Kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s Kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

11.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

11.5 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z Kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

11.6 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11.7 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.8 Upravují-li tyto Obchodní podmínky práva a povinnosti Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek pro Kupujícího výhodněji než Obchodní podmínky, kterými se řídí daná Kupní smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto Obchodních podmínek.

V Popicích dne 1.2. 2021

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti

SONBERK, a.s.

IČO: 60714697

se sídlem Sonberk 393/1, 691 27 Popice

vedené u Krajského soudu v Brně, vložka B oddíl 4138

Kontakt:

telefon: +420 777 630 434

+420 730 594 570

email: sonberk@sonberk.cz

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti SONBERK, a.s., IČO: 60714697, se sídlem Sonberk 393/1, 691 27 Popice (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.sonberk.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2 Kupujícím je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Kupní smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Kupující tímto prohlašuje, že je plně svéprávný a že je zejména s ohledem na svůj věk oprávněn předmětné zboží objednat a uzavřít Kupní smlouvu.

1.4 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Prodávajícího umístěných na adrese www.sonberk.cz a další související právní vztahy.

1.5 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2 SHRNUTÍ OBSAHU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a toto zboží převzít.

2.2 Pro vznik Kupní smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal objednávku a aby tuto objednávku Prodávající přijal.

2.3 Informace o kupní ceně a způsobech její úhrady se nacházejí v článku 4. Informace o možnosti odstoupení od Kupní smlouvy jsou v článku 5. Dodací podmínky naleznete v článku 6. Práva z vadného plnění (reklamace) jsou obsažena v článku 7.

3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících daní a poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno do České republiky a na Slovensko.

3.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

(b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,

(c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

(d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, „Odeslat“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.6 Spolu s potvrzením Objednávky zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž aktuální znění Kupní smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF.

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Objednávky Prodávajícímu.

3.9 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek), resp. že je oprávněn z těchto důvodů od Kupní smlouvy odstoupit.

4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:

(a) bezhotovostně platební kartou;

(b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay;

(c) dobírkou při převzetí produktu od dopravce.

4.2 Je-li tak ujednáno, je Kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3 Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky, ještě před odesláním zboží Kupujícímu, požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé kupní ceny Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad-fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.7 Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše kupní ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Kupní smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Kupní smlouva se zjevně chybnou kupní cenou, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Kupní smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Prodávajícího. Nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu.

4.8 V případě, že Prodávající je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), Prodávající vystaví Zákazníkovi elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle Zákona o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Zákazník výslovně souhlasí. V tomto případě Prodávající plní informační povinnost:„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Platební metoda GoPay je poskytována obchodní společností GoPay s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01, Planá, IČO 26046768. Obchodní podmínky GoPay jsou dostupné ZDE. Informace o zpracování osobních údajů obchodní společností GoPay s.r.o. jsou dostupné ZDE.

5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 OZ, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno.

5.2 Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.

5.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze, mimo jiné, odstoupit od smlouvy:

(a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

(b) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

(c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.5 Odstoupení musí obsahovat identifikaci Kupujícího (kontaktní adresu, telefon a Elektronickou adresu Kupujícího). Pro urychlení procesu Prodávající doporučuje, aby Kupující spolu s vráceným zbožím předložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od Kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží.

5.6 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Ustanovení čl. 5.7 Obchodních podmínek tím není dotčeno.

5.7 Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.9 Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

5.10 Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.11 Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

5.12 Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy v následujících případech:

(a) technickou chybou byla na Webovém rozhraní obchodu uvedena zcela zjevně chybná kupní cena;

(b) zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

(c) Kupující není oprávněn k uzavření Kupní smlouvy;

(d) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

6 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Kupující kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem.

6.3 Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla expeduje do 3 (tří) dnů od připsání platby na účet Prodávajícího.

6.4 Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Prodávající Kupujícího informovat.

6.5 Dodáním zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím nepředstavuje nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

6.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

6.7 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.8 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či jiným obdobným způsobem Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.10 Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek smí být alkoholické nápoje prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věku 18 let.

7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 OZ).

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

(a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

(c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající.

7.4 Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu s Kupní smlouvou, těmito Obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího týkající se zboží.

7.5 Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu Prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem e-mailem či jinak písemně. Reklamované zboží Kupující zašle Prodávajícímu, přičemž Prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace (volby práva z vadného plnění).

7.7 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Prodávajícímu Kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.8 Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat:

(a) opravy, nebo

(b) doplnění toho, co chybí, anebo

(c) přiměřené slevy z kupní ceny.

7.9 Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující

(a) odstoupit od Kupní smlouvy, anebo

(b) se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

7.10 Nemá-li podle Kupní smlouvy zboží náležité vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

7.11 Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani se domáhat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel (např. proto, že zboží již spotřeboval).

7.12 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

7.13 Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7.14 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

7.15 Nad rámec zákonné záruční doby Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

8 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

8.1 Obsah webových stránek umístěných na Webovém rozhraní obchodu (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webovém rozhraní obchodu.

8.2 Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webového rozhraní obchodu Kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

8.4 Pokud se Kupující při užívání Webového rozhraní obchodu dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové rozhraní obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

8.5 Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webovém rozhraní obchodu může dojít k opuštění Webového rozhraní obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9 DORUČOVÁNÍ

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na Elektronickou adresu Kupujícího.

9.2 Zpráva je doručena:

(a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

(b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

(c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

(d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10 KONTROLA PRODÁVAJÍCÍHO, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI

10.1 K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

10.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

10.3 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích z Kupní smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

10.4 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

10.5 Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

10.6 Pro podání stížnosti týkající se Kupní smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Kupní smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména OZ, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

11.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z Kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s Kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

11.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupující souhlasí s použitím

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme obchodní společnost SONBERK, a.s., IČO: 60714697, se sídlem Sonberk 393/1, 691 27 Popice,

vedená u Krajského soudu v Brně, vložka B oddíl 4138 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“).

Zároveň jsme správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Email: sonberk@sonberk.cz 

Telefon: +420 777 630 434, +420 730 594 570

Adresa: Sonberk 393/1, 691 27 Popice

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) byly vytvořeny v souladu s nařízením GDPR (dále jen „GDPR“) a stanovují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Když Vám nabízíme a prodáváme naše produkty a poskytujeme naše služby, tak se dostáváme do kontaktu s lidmi, a tudíž i do kontaktu s jejich osobními údaji. Abychom Vám mohli naše produkty a služby nabízet kvalitně a profesionálně, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje. Abyste mohli lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování, rozřazujeme tyto údaje do následujících kategorií:

Identifikační a adresní údaje, tj. údaje, které nám umožňují Vás identifikovat tak, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a mohli Vám poskytnout naše produkty či služby bez nepřiměřených právních a věcných rizik, např. jméno, příjmení, IČO, datum narození, doručovací adresa, fakturační adresa, adresa sídla, adresa trvalého pobytu,

• Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění, tj. údaje vznikající v souvislosti s plněním smlouvy, např. datum uzavření smlouvy, délka trvání, datum a důvod ukončení, datum úhrady kupní ceny, historie objednávek, zákaznické číslo, údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy, vč. výše kupní ceny, datum úhrady kupní ceny,

Elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek, např. IP/Mac adresa zařízení, cookies, lokalizační údaje zařízení, autentizační certifikáty,

• Geolokační údaje – údaj o geografické poloze,

• Osobní údaje obsažené na fotografii či videu,

• Kontaktní údaje, tj. údaje, která nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, např. e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakým způsobem se k nám Vaše osobní údaje dostanou?

Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat následujícími způsoby:

• Tím, že nám je poskytnete při vzájemné komunikací prostřednictvím telefonu, e-mailu, pošty, webového kontaktního formuláře apod.

• Tím, že je získáme z veřejně přístupných zdrojů (např. veřejné rejstříky osob, veřejné seznamy, profesní sociální sítě)

• Tím, že je získáme při plnění našich zákonných povinností.

• Tím, že je získáme při tom, když navštívíte naše webové stránky www.sonberk.cz.

Jaké jsou účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů?

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny účely a právní důvody (tituly) zpracování Vašich osobních údajů, a také na jak dlouho jsou tyto údaje u nás uloženy.

Účelem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jakákoliv činnost, kterou vykonáváme v rámci prodeje našich produktů a poskytování našich služeb a pro něž potřebujeme pracovat s Vašimi osobními údaji (jde zejména o uzavření a plnění kupní smlouvy, plnění našich zákonných povinností, zasílání newsletterů apod.).

Právním důvodem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jeden ze čtyř níže popsaných důvodů zákonného zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR:


Právní důvodVysvětleníPříklad zpracování
souhlasVaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas.Rozesílka newsletterů na základě toho, že jste nám prostřednictvím webového formuláře poskytli svou emailovou adresu.
plnění smlouvyVaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy.Pokud spolu uzavřeme kupní smlouvu, budeme zpracovávat Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, abychom mohli splnit své závazky a zkontrolovat plnění těch Vašich.
plnění právních povinnostíVaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění právní povinnosti.Abychom splnili naše zákonné povinnosti, musíme 10 let uchovávat daňové doklady. Na těchto dokladech je např. Vaše jméno a příjmení, adresa apod.
oprávněný zájemVaše osobní údaje zpracováváme, pokud náš oprávněný zájem na jejich zpracování převáží Vaše práva a svobody.Při vstupu na naše webové stránky zpracováváme statistické údaje o jejich procházení.

Účel č. 1 - UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom Vám mohli prodávat naše produkty. Nemáte povinnost nám Vaše údaje za tímto účelem poskytnout. Bez těchto údajů bychom Vám však nemohli prodat naše produkty a následkem by byla nemožnost uzavření kupní smlouvy.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme při právě vašich dotazů, vyřizování podnětů či stížností. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit. Zpracování osobních údajů je pro tento účel odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky či Vaším souhlasem, v závislosti na tom, která ze stran komunikaci iniciuje. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se publikovat recenzi, činíte tak dobrovolně a my Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.


Dílčí činnostiRozsah zpracovávaných údajůPrávní důvodDoba zpracování
Jednání o uzavření, změně nebo ukončení kupní smlouvy nebo její plnění Identifikační a adresní údaje; Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění; Kontaktní údajePlnění smlouvyPo dobu trvání smluvního vztahu
Komunikace, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamacíIdentifikační a adresní údaje; Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění; Kontaktní údajeOprávněný zájem.  SouhlasPo dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů. Do odvolání Vašeho souhlasu. 

Účel č. 2 - PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.


Dílčí činnostiRozsah zpracovávaných údajůPrávní důvodDoba zpracování
Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daníIdentifikační a adresní údaje; Kontaktní údaje (zejména údaje povinně uváděné na účetních a daňových dokladech) Plnění právních povinností v oblasti účetnictví a daní, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvíPo dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

Účel č. 3 – ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Některé Vaše osobní údaje (zejména emailovou adresu či telefonní číslo) zpracováváme i pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů a nabídek našich produktů a služeb). Obchodní sdělení zasíláme našim zákazníkům na základě našeho oprávněného zájmu nebo těm, kteří s tím souhlasili (např. prostřednictvím webového formuláře).

Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stejně tak můžete vznést námitku proti rozesílce na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nám dáte vědět, že si obchodní sdělení již nepřejete dostávat, rozesílku ihned ukončíme. K tomu, prosím, využijte kontaktní údaje výše.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.


Dílčí činnostiRozsah zpracovávaných údajůPrávní důvodDoba zpracování
Zasílání obchodních sděleníIdentifikační a adresní údaje; Kontaktní údaje (především emailová adresa a telefonní číslo)Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnostiDo okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, max. po dobu 3 let od okamžiku, kdy přestanete být naším zákazníkem


SouhlasDo okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp.do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Účel č. 4 – OCHRANA NAŠICH PRÁV

Po ukončení našeho smluvního vztahu ještě po přiměřenou dobu danou zákonnými promlčecími lhůtami uchováváme Vaše údaje za účelem ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Zpracování Vašich údajů pro tento účel je odůvodněno naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout, nicméně Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme v situacích, kdy jste nám své osobní údaje již poskytli.

Dílčí činnostiRozsah zpracovávaných údajůPrávní důvodDoba zpracování
Ochrana našich právIdentifikační a adresní údaje; Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění; Kontaktní údajeOprávněný zájemPo dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů

Účel č. 5 – SPRÁVA ZÁKAZNICKÝCH ÚČTŮ A KLUB SONBERK

Na našich webových stránkách se můžete registrovat do klubu Sonberk a využívat tak výhod věrnostního systému a spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, případně nám můžete poskytnout též jméno, příjmení, adresu či telefonní číslo. Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našich produktů a pro poskytování zákaznických výhod.
Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám založit účet či členství v klubu Sonberk. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a svůj účet smazat. Pokud nám dáte vědět, že si již nepřejete být registrováni v klubu Sonberk, Váš účet ihned zrušíme. K tomu, prosím, využijte kontaktní údaje výše.
Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.


Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajůPrávní důvodDoba zpracování
Správa zákaznických účtu a klubu SonberkIdentifikační a adresní údaje; Kontaktní údajeSouhlasPo dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů

Účel č. 6 – PŘÍMÝ MARKETING A NAŠE PROPAGACE

Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v Informacích o zpracování cookies..
Pro účely přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy zpracováváme i e-mailové adresy a telefonní čísla, avšak vždy jen na základě Vašeho předchozího souhlasu. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím Vašeho účtu.
Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.


Dílčí činnostiRozsah zpracovávaných údajůPrávní důvodDoba zpracování
Pořizování fotografií či audiovizuálních záznamů na setkáních nebo kulturních či společenských akcích Osobní údaje na fotografiích či videuSouhlasDo odvolání Vašeho souhlasu
Procházení našeho webu a nabídka relevantního obsahu v závislosti na Vaší geografické polozeGeolokační údajeSouhlasDo odvolání Vašeho souhlasu
Zobrazování personalizovaného obsahu a reklamy (přímý marketing)Elektronické údaje (zejména cookies), Kontaktní údaje (zejména emailová adresa a telefonní číslo)SouhlasDo odvolání Vašeho souhlasu

Účel č. 7 – PROVOZOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ SOUTĚŽE A DORUČOVÁNÍ VÝHER

Čas od času můžeme provozovat zákaznickou soutěž, dle parametrů dané soutěže zpracováváme i Vaše osobní údaje. Typicky jde o Vaši e-mailovou adresu a jméno a příjmení a doručovací adresu.
Zpracování osobních údajů pro účel provozování zákaznické soutěže a doručování výher je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se účastnit zákaznické soutěže. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak zpravidla to bude znamenat Vaše vyřazení ze soutěže.


Dílčí činnostiRozsah zpracovávaných údajůPrávní důvodDoba zpracování
Provozování zákaznické soutěže a doručování výherIdentifikační a adresní údaje; Kontaktní údajeSouhlasPo dobu trvání zákaznické soutěže

Účel č. 8 - NÁVŠTĚVA NAŠEHO WEBU

Při návštěvě našich webových stránek o Vás automaticky zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem a na základě právního titulu uvedeného níže v tabulce. Více informací o tom, co jsou to soubory cookies, jaké cookies používáme a k čemu, naleznete v Informacích o zpracování cookies.
Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?
Abychom mohli zajistit bezpečí pro Vaše osobní údaje a zároveň Vám nabízet a prodávat naše produkty a poskytovat naše služby, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů následující okruhy příjemců a zpracovatelů:


PříjemciDůvody zpřístupnění
Účetní, daňoví poradci a auditořiVěci, kterým nerozumíme, svěřujeme odborníkům. V nezbytném rozsahu tedy předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování účetním, daňovým poradcům či auditorům. V drtivě většině případů jde pouze o údaje obsažené na účetních a daňových dokladech. 
Subjekty zajišťující chod webu a softwareAbychom Vám mohli nabízet a prodávat naše produkty a poskytovat služby na té nejvyšší úrovni, musíme spolupracovat s celou řadou poskytovatelům informačních a komunikačních služeb (např. poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť, poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek, poskytovatelé fakturačních či účetních systémů).
Subjekty zajišťující marketingové a grafické služby, pořádání společenských akcíS přípravou a realizací marketingových kampaní nám mohou pomáhat marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici. 
Subjekty zajišťující rozesílání obchodních nabídekRozesíláním obchodních nabídek můžeme pověřit třetí subjekty, kterým za tímto účelem poskytne Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek (typicky emailová adresa či telefonní číslo).
Subjekty zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)Abychom umožnili řádný platební styk, musíme Vaše osobní údaje předat subjektům, které platební styk zajišťují
Orgány veřejné moci (soudy, státní zastupitelství, orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR apod.)Orgánům veřejné moci zpřístupňujeme Vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni na základě kupní smlouvy (typicky při podání žaloby, návrhu, podnětu apod.) nebo pokud to vyžaduje zákon. Zpřístupňování osobních údajů těmto subjektům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile.
Provozovatelé sociálních sítíNa základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na sociálních sítích zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies, které jsou používány tzv. widgety, které jsou vloženy na našich webových stránkách. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v dokumentu Informace o zpracování cookies.

Jsou Vaše osobní údaje předávány i mimo EU?

Předáváme-li Vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že Evropská komise rozhodla o tom, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.


Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou Vaše práva jako subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto Zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

• Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

• Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické a časové možnosti.

• Právo na výmaz

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to v následujících případech:
a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
b) Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
c) odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní důvod) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
d) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů);
e) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz;
f) existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
g) zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

• Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

• Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Avšak v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

• Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

• Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.
Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že na daný email odpovíte „Ne“ či jakkoliv jinak v odpovědi vyjádříte svůj nesouhlas, nebo kliknete na příslušný odkaz, pokud je na konci obchodního sdělení uveden.

• Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

• Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kdykoliv pak máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Stížnosti lze podávat prostřednictvím kontaktů uvedených zde.


Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše produkty, služby ani webové stránky nejsou primárně určeny osobám mladším 18 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud poskytujeme produkty či služby osobě mladší 18 let, žádáme o souhlas osoby, která k dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o osobách mladších 18 let bez příslušného souhlasu, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.
Jaké právní předpisy upravují zpracování údajů a ochranu soukromí?

Zpracování osobních údajů v ČR se řídí zejména následujícími právními předpisy:


nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
• zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady průběžně kontrolovali.


Cookies

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ COOKIES

Jsme obchodní společnost SONBERK, a.s., IČO: 60714697, se sídlem Sonberk 393/1, 691 27 Popice, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka B oddíl 4138 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“).

Zároveň jsme správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Email: sonberk@sonberk.cz

Telefon: +420 777 630 434, +420 730 594 570

Adresa: Sonberk 393/1, 691 27 Popice

Tyto informace o zpracování cookies byly vytvořeny v souladu s nařízením GDPR (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a stanovují, jakým způsobem naše webové stránky na adrese www.sonberk.cz (dále jen „Web“), používají cookies a technologie obdobné cookies. V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je používáme.

Co to jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies Vás můžeme odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na Webu.

Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči. Soubory cookies můžeme používat pro mnoho účelů, jako například:

• zajištění fungování základních funkcí Webu,

• uložení preferovaného jazyka,

• analyzování návštěvnosti zlepšování Webu,

• marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na internetových stránkách třetích stran.

Jaké typy cookies používáme?

Soubory cookies lze dělit podle různých kritérií. Na našem Webu používáme tyto typy cookies:

Cookies dle jejich funkce na Webu:

A. Základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na Vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu.

B. Statistické cookies, které zjišťují, jak Web využíváte.

Cookies dle jejich doby platnosti:

A. Dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,

B. Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Jaké konkrétní soubory cookies používáme?

Název cookieTyp cookieSdíleno se třetí stranouPartnerPopisDoba trvání
_ _ utmaAnalytická, statistickáAnoGoogle Tento soubor cookie slouží k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.2 roky
_ _ utmcAnalytická, statistickáAnoGoogle Tento soubor cookie je odstraněn v okamžiku, když uživatel zavře prohlížeč. Cookie se používá k umožnění interoperability s urchin.js, což je starší verze Google Analytics a používá se ve spojení s cookie __utmb k určení nových relací/návštěv.Po dobu zobrazování stránky (sezení)
_ _ utmzAnalytická, statistickáAnoGoogle Tento soubor cookie se používá k ukládání zdroje provozu nebo kampaně, prostřednictvím které se návštěvník dostal na náš Web.6 měsíců
_ _ utmtAnalytická, statistickáAnoGoogle Tento soubor cookie slouží k omezení rychlosti požadavků.10 minut
_ _ utmbAnalytická, statistickáAnoGoogle Tento soubor cookie se používá k určení nových relací/návštěv. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.30 minut
_ fbpReklamníAnoGoogle Tento soubor cookie nastavuje Facebook za účelem doručování reklamy, když je na Facebooku nebo digitální platformě využívající reklamu Facebooku po návštěvě tohoto webu.3 měsíce
frReklamníAnoGoogle Tento soubor cookie nastavuje Facebook, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy a měřil a vylepšoval reklamy. Cookie také sleduje chování uživatele napříč webem na webech, které mají Facebook pixel nebo Facebook social plugin.3 měsíce


Jak můžete změnit nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči?

Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč a spravovat si je můžete sami. K dispozici je hned několik možností:

Soubory cookies lze blokovat (tj. zakázat), ale některé webové stránky se Vám nemusí zobrazovat správně a některé funkční části či formuláře mohou fungovat jinak.

Soubory cookies můžete spravovat či smazat, ale i v tomto případě platí, že určité části webových stránek nemusí fungovat správně. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

• Opera

• Adobe (flash cookies)

Navštívit můžete také informační weby Your Online Choices (česky), All About Cookies (anglicky) nebo Your Ad Choices (anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými můžeme spolupracovat. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii (česky).


Doprava

Možnosti dopravy a platby

Objednávky podané přes internetový obchod www.sonberk.cz je možné zaplatit platební kartou anebo bankovním převodem přímo přes webové rozhraní. Alternativně se můžete rozhodnout pro platbu v hotovosti na dobírku přímo přepravci Fofr, který Vám objednávku bude doručovat. Při osobním vyzvednutí na Sonberku můžete zvolit taktéž platbu v hotovosti nebo kartou. 

Doprava objednávek v rámci České republiky je realizována přepravní společností Fofr, která zboží doručí většinou druhý pracovní den od expedice z vinařství. Objednávky, které obdržíme s platbou do 8.00 ráno, expedujeme ještě většinou v ten den. Objednávky, které obdržíme v průběhu dne, expedujeme následující pracovní den, neuvede-li zákazník jiný požadovaný termín expedice. Expediční dny jsou pondělí - čtvrtek. Doručuje se úterý - pátek cca v časovém rozmezí 8.00 - 16.00. Od přepravce předem obdržíte notifikační SMS s kódem pro převzetí na mobilní číslo, které jste zadali do objednávky.

Ceny dopravy pro Českou republiku:

a/ Objednávky do 1500 Kč s DPH doprava 180 Kč.

b/ Objednávky od 1500 do 3000 s DPH Kč doprava 150 Kč.

c/ U speciálních produktů (Rieslingová vertikála, TOP 6, Šest podob Ryzlinků v dřevěné kazetě)  je stanovena speciální cena za dopravu, dle váhy – 200 Kč a 280 Kč včetně DPH resp.).

d/ Doprava objednávek v hodnotě alespoň 3000 Kč s DPH probíhá na náklady odesílatele.

e/ Příplatek za platbu na dobírku: 30 Kč s DPH za objednávku.


Doprava do zahraničí:

Výše dopravného do zahraničí je závislá na hmotnosti zásilky a cílové adrese. Pro každou zásilku prodávající vyčíslí kupujícímu výši dopravného individuálně dle ceníku dopravce a případné náklady na clo, uplatňuje-li se. Objednávky s doručením na adresu v zahraničí nám prosím zasílejte emailem nebo pomocí e-shopové poptávky. 

Dopravné pro Slovensko:

b/ Objednávky od 3000 do 5000 Kč doprava 360 Kč.

c/ Objednávky nad 5000 Kč - doprava zdarma.

Řekněte nám vaše jméno a e-mail